Informatie over Gearsupply.be

Gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruikersvoorwaarden Gearsupply.be

Welkom op Gearsupply.be

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en functioneren van de website, onder meer bereikbaar via de domeinnaam https://Gearsupply.be (zowel via computer als via mobiele apparatuur of via enige andere software applicatie) op de dienstverlening die door https://Gearsupply.be wordt aangeboden en op alle overeenkomsten die https://Gearsupply.be aangaat voor het gebruik van de Website en de dienstverlening.

https://Gearsupply.be is een online handelsplatform, waarin vraag en aanbod over heel België bij elkaar worden gebracht door middel van het ter beschikking stellen van ruimte voor het plaatsen van advertenties in de muziekindustrie. 

Door het gebruiken of raadplegen van de Website en door het gebruiken van de Dienst, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van de Algemene voorwaarden en aanvaardt men de onverkorte toepassing ervan. 

https://www.gearsupply.be wordt aangeboden door FUNKHAUS Comm.V., Papenschildeken 3, 2390 Malle, KBO 0700.472.137. 

1. Minderjarigen en onbekwamen

De Dienst is slechts toegankelijk voor personen die juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande, is de Dienst slechts toegankelijk voor minderjarige Bezoekers, indien zij daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betrokken handeling zelfstandig verricht.

2. Privacy
In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken en welke maatregelen wij treffen om uw privacy te beschermen wanneer u onze Website gebruikt.

Zoals beschreven in ons Privacybeleid verleent u ons toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

3. De overeenkomst voor het plaatsen van advertenties tussen Gearsupply.be en de Adverteerder

De Bezoeker kan op de Website advertenties ("Zoekertjes") van Adverteerders bekijken en daarop reageren. Indien de Bezoeker is ingelogd, kan hij als Adverteerder ook zelf zoekertjes plaatsen op de Website.

Door het plaatsen van een Zoekertje komt de overeenkomst voor het plaatsen van Zoekertjes tussen Gearsupply.be en de Adverteerder.
Zoekertjes dienen na aan- of verkoop van de betrokken producten of diensten door de Adverteerder te worden verwijderd. Door het verwijderen van het Zoekertje of na de aan- of verkoop van de betrokken producten of diensten komt de overeenkomstige Zoekertjesovereenkomst ten einde.

Gearsupply.be is nooit partij of op welke manier dan ook betrokken bij overeenkomsten die tussen Bezoekers onderling of tussen Bezoekers en derden tot stand komen. Bezoekers dienen onderlinge geschillen of geschillen met derden daarom op te lossen buiten Gearsupply.be om.

4. Algemene regels voor het plaatsen van Zoekertjes op de Website

Zoekertjes die door de Adverteerder op de Website worden geplaatst, dienen aan de volgende regels te voldoen. Indien Zoekertjes niet aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deze door Gearsupply.be verwijderd worden:

a. Opmaak Zoekertje:

 • Zoekertjes moeten onder de meest passende afdeling, rubriek en categorie geplaatst worden. 
 • De titel en de tekst van Zoekertjes mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn.
 • De titel en de tekst van Zoekertjes dienen de producten of diensten die aangeboden worden, en in het bijzonder hun eigenschappen en prijs, juist en duidelijk te omschrijven. 
 • Foto's bij Zoekertjes dienen steeds betrekking te hebben op de aangeboden producten of diensten. Het is niet toegestaan om foto's bij Zoekertjes te plaatsen, waarop het auteursrecht of portretrecht van een derde rust, zonder toestemming van die derde.
 • Zoekertjes mogen slechts éénmaal geplaatst worden, ongeacht de gekozen afdeling, rubriek of categorie en ongeacht de gebruikte Persoonlijke pagina. Zoekertjes mogen niet opnieuw geplaatst worden vooraleer de initiële advertentieperiode verlopen is. Zoekertjes die toch opnieuw geplaatst worden, kunnen mogelijks van de website verwijderd worden.
 • Zoekertjes mogen geen overmatige hoeveelheid aan tekens of trefwoorden omvatten om de aandacht te trekken of om de kans op het voorkomen in uiteenlopende zoekopdrachten te vergroten. 
 • De Adverteerder moet in het prijsveld van het Zoekertje steeds de totale prijs vermelden. Adverteerders die als onderneming producten of diensten aan consumenten aanbieden, moeten in hun Zoekertjes totale prijzen, met inbegrip van alle belastingen en alle extra vracht-, leverings- of portkosten en eventuele andere kosten, vermelden.


b. Niet toegestane Zoekertjesinhoud:

 • Het is niet toegestaan in Zoekertjes een disclaimer op te nemen met betrekking tot de echtheid van de producten of diensten die in het betrokken Zoekertje worden aangeboden. Adverteerders dienen er zich van te vergewissen dat de door hen aangeboden producten of diensten echt zijn.
 • Het is niet toegestaan Zoekertjes te plaatsen met louter commerciële boodschappen die als enig doel hebben een onderneming direct of indirect te promoten.
 • Het is niet toegestaan om websites te vermelden of links naar websites op te nemen die geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met links naar andere advertentiewebsites of naar andere advertenties die gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van clics.
 • Bezoekers worden geacht de wet- en regelgeving te kennen die van toepassing is op de producten of diensten die zij verkopen, kopen of bekijken en Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat de door hen aangeboden en gevraagde producten of diensten overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving verhandeld mogen worden, alvorens deze op de Website te plaatsen. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen bij de bevoegde instanties.

c. Biedingen
Tenzij in de Algemene voorwaarden anders bepaald wordt, is een bod op een product of dienst in een Zoekertje niet bindend. De Adverteerder is niet verplicht een redelijk bod te aanvaarden. 

d. Waarderingen
Enkel een geregistreerde gebruiker kan het aan- of verkoopgedrag van andere gebruikers waarderen, wanneer er tussen hen een overeenkomst tot stand is gekomen. Waarderingen zullen dan enkel geplaatst mogen worden via het e-mailadres waarmee de Bezoekers met elkaar in contact zijn geweest. Waarderingen door andere Bezoekers van het aan- of verkoopgedrag van een Bezoeker blijven bij diens profiel staan.

Gearsupply.be kan de volgende soorten waarderingen verwijderen:

  • waarderingen met kwetsende of privacygevoelige inhoud en/of scheldwoorden;
  • waarderingen die geen verband houden met de prestaties van een Bezoeker;
  • waarderingen gegeven door Bezoekers die bepaalde regels of Algemene voorwaarden overtreden hebben; 
  • Waarderingen met een commerciële inhoud (bijvoorbeeld waarderingen waarin verwezen wordt naar een andere handelaar).

5. Rechten en plichten
De Bezoeker beschikt over de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die hij op de Website publiceert, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merkrechten, octrooirechten, tekeningen- en modellenrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en rechten met betrekking tot de bescherming van knowhow (de "Intellectuele Eigendomsrechten"),

De Bezoeker verleent aan Gearsupply.be een kosteloze, wereldwijde, niet-exclusieve, overdraagbare en sublicentieerbare licentie om de inhoud, via welk gekend of toekomstig medium dan ook te gebruiken, openbaar te maken en te verveelvoudigen voor het functioneren en de promotie van de Dienst en die van derden. Gearsupply.be behoudt zich het recht voor de inhoud, in het bijzonder de inhoud van Zoekertjes, technisch te wijzigen zodat deze via andere kanalen, bijvoorbeeld mobiele apparatuur, kunnen worden geraadpleegd; en aan andere Bezoekers een kosteloze, wereldwijde en niet-exclusieve licentie om de inhoud te gebruiken, openbaar te maken en te verveelvoudigen voor het gebruik van de Dienst.Indien Gearsupply.be of de Bezoeker de inhoud van de Website verwijdert, eindigen de in overeenstemming met het vorige punt verleende licenties.
De Bezoeker mag geen producten of diensten in Zoekertjes op te nemen die inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten van derden. 
Met uitzondering van de inhoud die door Bezoekers en derden op de Website gepubliceerd wordt, houden Gearsupply.be en haar licentiegevers de Intellectuele Eigendomsrechten aan op de Dienst.
Gearsupply.be verleent aan de Bezoeker een beperkte, persoonlijke, herroepelijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie om de geplaatste inhoud te gebruiken in overeenstemming met het doel van de Dienst.

Gearsupply.be is de eigenaar of de licentiehouder van elk recht, elke titel en elk belang in en met betrekking tot haar Applicatie, waaronder begrepen alle toepasselijke Intellectuele Eigendomsrechten of rechten met betrekking tot oneerlijke mededinging en alle andere eigendomsrechten, waaronder alle aanvragen, hernieuwingen, verlengingen daarvan en daarop toepasselijke herstelprocedures.

6. Niet toegestaan gebruik van de Website en de Applicatie

Het is niet toegestaan inhoud op de Website, met inbegrip van Zoekertjes, te publiceren:

  • die pornografisch materiaal of een link daarnaar bevat of die op enige andere manier in strijd is met de openbare orde en goede zeden;
  • die discriminerend is op grond van politieke voorkeur, godsdienst, ras, geslacht, nationaliteit, geaardheid of die op enige andere manier kwetsend, beledigend, bedreigend of provocerend is;
  • die (seksueel) intimiderend is;
  • die onjuist, misleidend en onvolledig is;
  • om grappen uit te halen of iemand lastig te vallen;
  • waarin persoonsgegevens van derden worden verwerkt;
  • waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn;
  • die virussen, worms, trojans, of andere software bevat die de Dienst of de rechten en belangen van Bezoekers kunnen schaden;
  • die de infrastructuur van de Website onredelijk belast of verstoort in zijn goede werking;
  • waarmee, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gearsupply.be, commerciële activiteiten zijn gemoeid zoals loterijen, wedstrijden en piramidespelen;
  • waarmee illegale activiteiten worden gepleegd of bevorderd;
  • waarmee inbreuk wordt gemaakt op de Intellectuele Eigendomsrechten, de privacy of enig andere rechten van Gearsupply.be, haar licentiegevers, haar Bezoekers of derden;
  • die betrekking heeft op enige producten of diensten, waarvan de handel of levering in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en het aanbod of de vraag volgens de indicatieve lijst van verboden of aan beperkingen onderworpen producten of dienstenop de Website verboden of beperkt is; 
  • waarmee Gearsupply.be het redelijkerwijs om andere dan de hierboven genoemde redenen niet eens mee kan zijn.

Het is niet toegestaan de volgende handelingen of ingrepen met betrekking tot de Applicatie te verrichten:

  • het wijzigen, het aanpassen, het vertalen, het creëren van afgeleide werken, het uiteen halen, het nabouwen (door 'reverse-engineering'), het demonteren of het op welke andere wijze dan ook proberen achterhalen van de broncode van de Applicatie;
  • het wijzigen, het kopiëren, het publiceren, het in licentie geven, het verkopen of het op welke andere wijze dan ook commercialiseren van de Applicatie of van iedere informatie in verband met of software verbonden aan de Applicatie;
  • het verhuren, het in lease geven of het op welke andere wijze dan ook overdragen van rechten op de Applicatie;
  • het verwijderen, het onduidelijk maken of aanpassen van de meldingen door Gearsupply.be inzake haar auteursrechten, merkrechten of andere eigendomsrechten aangebracht op, vervat in of in combinatie met de Applicatie; 
  • het gebruiken van de Applicatie op een wijze die de Website op welke manier dan ook kan aantasten of het gebruik of genot van de Website door welke partij dan ook kan verstoren.
  • De Bezoeker mag de inhoud van de Website niet wijzigen, anders dan beschreven in deze Algemene voorwaarden.


Gearsupply.be kan, afhankelijk van de aard en ernst van het misbruik, al dan niet naar aanleiding van meldingen en klachten van Bezoekers of derden, naar eigen inzicht en zonder opgave van redenen onder meer de volgende maatregelen nemen:

  • de door de betrokken Bezoeker geplaatste inhoud verwijderen, zoals zijn Zoekertje of Persoonlijke pagina. Het verwijderen van waarderingen kan slechts in de onder hoofdstuk I, titel 2.5 omschreven gevallen;
  • het gebruik van de Dienst, waaronder de toegang tot de Website of bepaalde functionaliteiten ervan, ten aanzien van de betrokken Bezoeker beperken of beëindigen;
  • het gebruik van de Applicatie ten aanzien van de betrokken Bezoeker beperken of beëindigen;
  • de persoonsgegevens van de betrokken Bezoeker aan bepaalde derden, zoals beschreven in het Privacybeleid, en in het bijzonder aan de Procureur des Konings overeenkomstig artikel XII. 19, §3 van het Wetboek van Economisch Recht, verstrekken.
  • Gearsupply.be behoudt zich het recht voor om juridische maatregelen te nemen en, voor zover zij door het misbruik van de Website schade lijdt, van de betrokken Bezoeker een schadevergoeding te eisen.

Doordat Gearsupply.be een dienstverlener is die host-diensten verstrekt overeenkomstig artikel XII. 19, §1 van het Wetboek van Economisch Recht, is zij niet in staat noch verplicht om toezicht te houden op de inhoud die door Bezoekers en derden op de Website wordt geplaatst.

7 Aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk is toegestaan, sluit Gearsupply.be iedere aansprakelijkheid uit voor elke vorm van schade, direct of indirect, die een Bezoeker lijdt of heeft geleden door:

  • het gebruik van de Dienst;
  • het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen ervan;
  • onjuiste informatie op de Website;
  • gebruik van producten of afname van diensten, bekomen via de Website;
  • wijzigingen in de Dienst en/of wijzigingen op of van de Website; 
  • het gebruik van de Applicatie.

Gearsupply.be is in ieder geval niet aansprakelijk voor bijzondere, indirecte en gevolgschade die verband houdt met het gebruik en functioneren van de Dienst of van de Applicatie, waaronder schending van eer en goede naam, gederfde winst en verlies van persoonsgegevens.
Gearsupply.be kan niet garanderen dat de producten of diensten die door Adverteerders op de Website worden aangeboden voldoen aan enige verwachtingen van een Bezoeker.

Aangezien de meeste inhoud op de Website afkomstig is van andere Bezoekers, verleent Gearsupply.be daarom geen garantie over:

  • de juistheid en nauwkeurigheid van de Zoekertjes of andere berichten;
  • de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van de producten of diensten die worden aangeboden;
  • de bevoegdheid van Adverteerders om producten of diensten aan te bieden en de bevoegdheid van Bezoekers om producten te kopen of diensten af te nemen; 
  • het vermogen van Bezoekers om de overeengekomen prijs van gekochte producten of afgenomen diensten te voldoen.
  • Gearsupply.be verleent geen garantie omtrent de permanente of beveiligde toegang tot de Dienst.

Gearsupply.be behoudt zich het recht voor om te allen tijde de Website of delen ervan te kunnen wijzigen.

Gearsupply.be behoudt zich het recht voor om te allen tijde de Dienst te kunnen wijzigen of beëindigen. Een eventuele wijziging of beëindiging van de Dienst zal binnen een redelijke termijn voor de doorvoering ervan aangekondigd worden.

8. Websites en diensten van derden
De Website, de Dienst of de Applicatie kan links (bijvoorbeeld hyperlinks of banners) bevatten naar of gebruik maken van de websites en diensten van derden die geen eigendom zijn van of niet worden gecontroleerd door Gearsupply.be.

Gearsupply.be heeft geen controle over en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, de beleidsregels, de algemene voorwaarden of de werkwijzen van welke website of dienst van een derde dan ook. In voorkomend geval bent u daarom onderworpen aan de beleidsregels en de algemene voorwaarden van toepassing voor deze derden.

9. Klachtenregeling

In geval van klachten over de werking van de Dienst kan de Bezoeker Gearsupply.be via het contactformulier of per e-mail contacteren. Klachten dienen door de Bezoeker binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen 2 maanden, na het vaststellen van een gebrek met betrekking tot de Dienst, aan Gearsupply.be meegedeeld te worden.

10. Overige bepalingen
De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Zoekertjesovereenkomst. Mondelinge overeenkomsten hebben geen rechtskracht.
Indien Gearsupply.be één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden niet dadelijk afdwingt, kan daaruit geen afstand van recht worden afgeleid.
Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden nietig zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
De Algemene voorwaarden en de Zoekertjesovereenkomst vormen de hele overeenkomst tussen Gearsupply.be en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De Algemene voorwaarden en de overeenkomsten die volgen uit alle diensten van Gearsupply.be en eventuele daaruit voortvloeiende geschillen worden beheerst door en geïnterpreteerd conform het Belgisch recht.
Alle eventuele geschillen die uit deze overeenkomsten voortvloeien, zullen wij minnelijk trachten op te lossen alvorens deze voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechtbank. Indien de Bezoeker hieraan de voorkeur geeft, kan het geschil worden voorgelegd aan de onafhankelijke Geschillencommissie van BeCommerce.

Voor vragen over het gebruik en de werking van de Dienst, kunnen Bezoekers Gearsupply.be via het contactformulier of per e-mail contacteren.